Giai đoạn mạ đến hết đẻ nhánh
Giai đoạn làm đòng

BỘ SẢN PHẨM DÀNH CHO LÚA

Phân bón

CHITO-M55

12 đánh giá
0

Phân bón

TOTO BOOST 240ML

13 đánh giá
0

Phân bón

HUMI TOTAL

19 đánh giá
0
19 đánh giá
0

Thuốc Trừ Sâu

CA MAP 350SC

16 đánh giá
0

Thuốc Trừ Sâu

VUA CHIM TRĨ

21 đánh giá
0

Thuốc Trừ Bệnh

CITIZEN 333SC

14 đánh giá
0

Thuốc Trừ Bệnh

CENTERTANER 500WP 12gr

14 đánh giá
0

Thuốc Trừ Bệnh

PICOSUPER 280SC

22 đánh giá
0

Phân bón

WINNER

17 đánh giá
0