Lớn trái - Phì trái - Bóng trái - Đẹp trái
Đậu nhiều trái - Chống rụng sinh lý
Liên hệ tư vấn