Giai đoạn mạ đến hết đẻ nhánh
Giai đoạn làm đòng
Liên hệ tư vấn